Dasar Privasi

Privasi anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel, “chat” pertanyaan soalan yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini TIDAK akan diguna pakai untuk tujuan kepentingan luar dari urusan syarikat. Maklumat anda hanya akan diberikan kepada agensi atau vendor luar (dengan dimaklumkan kepada anda) hanya jika memerlukan kerja-kerja bersama untuk sesuatu projek anda atau yang berkaitan sahaja

Maklumat Yang Dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel, chat box dan aplikasi Whatsapp .

Apa yang akan Berlaku jika Saya Membuat Pautan kepada Laman Web yang Lain?
Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Keselamatan Maklumat
Kami menganggap maklumat peribadi anda sebagai sesuatu yang sulit dan rahsia dan tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada sesiapa yang diluar Kumpulam NLB Restraurant, melainkan dalam keadaan-keadaan berikut:

  1. apabila anda telah memberi kebenaran atau jika kami dikehendaki atau dibenarkan berbuat demikian dibawah peruntukan undang-undang;
  2.  apabila kami dikehendaki atau diberi kuasa melalui apa-apa perintah mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa, samasa pihak berkuasa Kerajaan atau quasi Kerajaan yang mempunyai bidangkuasa ke atas Kumpulan NLB Restraurant.
  3. apabila kami memindahkan hak dan obligasi kami selaras dengan perjanjian kami dengan anda; dan/atau
  4. apabila kami dikehendaki untuk memenuhi obligasi-obligasi kami kepada pihak-pihak berkuasa yang berkenaan (samada di dalam atau diluar Malaysia).

NLB Restraurant adalah komited untuk mengambil segala langkah bagi menjaga keselamatan maklumat peribadi. Kami mempunyai prosidur-prosidur teknikal, pentadbiran dan fizikal yang dirangka untuk menghindari berlakunya pendedahan maklumat peribadi secara tak sengaja, salah di sisi undang-undang atau kehilangan, akses, pendedahan, penggunaan, pindaan atau kemusnahan yang tidak sah. Walaupun kami mengambil segala langkah-langkah keselamatan untuk menjaga sistem-sistem maklumat kami, tiada jaminan 100% bahawa laman sesawang, aplikasi mudah alih, sistem komputer atau penghantaran data melalui internet atau lain-lain rangkaian terbuka adalah selamat sepenuhnya.

Pengiklanan Secara Sasaran
Melalui Perkhidmatan Atas Talian kami, kami boleh memperolehi maklumat tentang aktiviti-aktiviti atas talian anda untuk mengiklankan sesuatu yang sesuai dan sepadan dengan minat dan keperibadian anda. Bahagian ini memberikan butiran dan menerangkan bagaimana anda boleh menggunakan pilihan-pilihan yang ada pada anda. 

Anda mungkin boleh melihat iklan-iklan kami dalam lain-lain laman sesawang kerana kami mengambil bahagian dalam rangkaian-rangkaian pengiklanan. Rangkaian-rangkaian pengiklanan membolehkan kami menyasarkan penyampaian mesej-mesej kami kepada pengguna-pengguna berdasarkan demografik, minat dan secara konteks. Rangkaian-rangkaian ini menjejaki aktiviti-aktiviti atas talian anda untuk sesuatu tempoh masa dengan memperolehi maklumat secara automatik, termasuk dengan menggunakan kuki, log web server, web beacons dan lain-lain teknologi. Rangkaian-rangkaian ini menggunakan maklumat-maklumat sedemikian untuk memaparkan kepada anda iklan-iklan yang yang sesuai dan sepadan dengan minat peribadi anda. Maklumat yang boleh diperolehi oleh rangkaian-rangkaian pengiklanan kami termasuklah maklumat tentang laman-laman sesawang yang anda kunjungi dimana laman-laman sesawang tersebut juga mengambil bahagian dalam rangkaian-rangkaian pengiklanan, contohnya seperti halaman-halaman atau iklan-iklan yang anda lihat dan apa yang telah anda lakukan dalam laman sesawang tersebut. Pengumpulan data-data ini dibuat melalui Perkhidmatan Atas Talian kami dan juga laman-laman sesawang pihak ketiga yang mengambil bahagian dalam rangkaian-rangkaian perkhidmatan. Proses ini membantu kami membuat penilaian tentang usaha-usaha pemasaran kami.

Pautan-Pautan ke Laman-Laman Sesawang Lain dan Media Sosial
Perkhidmatan Atas Talian kami mungkin akan menawarkan pautan ke laman-laman sesawang lain yang tidak diuruskan oleh NLB Restraurant. Jika anda mengunjungi pautan-pautan ini, anda hendaklah mengkaji polisi privasi laman-laman sesawang berkenaan, terma dan syarat dan lain-lain polisinya. Kami tidak bertanggungjawab ke atas polisi-polisi dan praktis-praktis mana-mana pihak ketiga. Sebarang maklumat yang anda hantarkan ke laman-laman pihak ketiga tersebut adalah tertakluk kepada polisi privasi, terma dan syarat dan polisi mereka tersendiri.

 

Penyimpanan Maklumat Peribadi
Kami menyimpan maklumat peribadi untuk sesuatu tempoh yang perlu bagi memenuhi tujuan-tujuan yang digariskan dalam Kenyataan ini dan selaras dengan polisi-polisi NLB Restraurant berhubung penyimpanan rekod-rekod. Tempoh penyimpanan yang lebih lama mungkin diperlukan selaras dengan kehendak atau apa yang dibenarkan oleh undang-undang.

NASI LEMAK BERSINAR NO.3571C SEKSYEN 20. KG. PUTEH. JALAN K. KRAI KOTA BHARU.

Hubungi

  • Hotline: 010-520 8155